Створення: 06.08.2018

Повідомлення про проведення загальних зборів – 08/09/2018

Приватне акціонерне товариство «Будівельна компанія «Будмеханізація»,
місцезнаходження м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км. оф. 1, скликає загальні збори акціонерів 08.09.2018 р. о 12.00 за своїм місцезнаходженням, каб.№ 2 на другому поверсі, з таким проектом порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії.
  2. Обрання голови та секретаря зборів.
  3. Затвердження порядку проведення зборів.
  4. Прийняття нової редакції статуту та визначення уповноваженої особи на підписання статуту та щодо державної реєстрації нової редакції статуту.
  5. Припинення повноважень ревізійної комісії.
  6. Обрання ревізійної комісії.
  7. Припинення повноважень наглядової ради.
  8. Обрання наглядової ради.

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного:
Питання 1:
лічильну комісію обрати в кількості 3 осіб: голова комісії – Міщанінцев Олександр Миколайович, члени комісії Причишина Валентина Григорівна, Семко Софія Олегівна.
Питання 2:
обрати головою зборів Янчеву Олену Євгенівну, секретарем – Трошина Станіслава Ігоровича.
Питання 3:
по всіх питаннях порядку денного доповідачам термін доповідей не обмежувати; пропозиції та запитання надавати з місць, по закінченні доповіді, з повідомленням прізвища, ім‘я та по батькові акціонера; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
Питання 4:
- прийняти та затвердити нову редакцію статуту в зв’язку із зміною законодавства;
- уповноважити Трошина Станіслава Ігоровича від імені зборів підписати нову редакцію статуту та організувати його державну реєстрацію.
Питання 5:
відкликати весь склад ревізійної комісії товариства;
Питання 6:
обрати ревізійну комісію ПрАТ «БК «Будмеханізація».
Питання 7:
відкликати весь склад наглядової ради товариства;
Питання 8:
обрати НР ПрАТ «БК «Будмеханізація» в кількості 3-х осіб терміном на 2 роки.
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань проекту порядку денного: budmeh.vatua.com.
Будь який акціонер Товариства має право:
а) не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань проекту порядку денного;
б) не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо кандидатів до складу органів товариства;
в) ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з 10.00 до 12.00 та з 13.00 до 16.00 у робочі дні за місцезнаходженням товариства, звернувшись у приймальні (каб. №1) до відповідальної особи – начальника юридичного відділу Хлопової О.М., а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
г) отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції Товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату;
д) ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного або щодо кандидатів до органів товариства має бути зазначена інформація, визначена Законом «Про акціонерні товариства».
На дату повідомлення про проведення зборів:

  • загальна кількість акцій у випуску товариства – 123 242 шт.;
  • кількість голосуючих акцій – 64 998 шт.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах – 04.09.18 р.
Реєстрація учасників зборів 08.09.18 р. з 11. 00 до 11.45 за адресою їх проведення.
Для участі в загальних зборах акціонер повинен при собі мати паспорт, представник акціонера – чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Представник акціонера за довіреністю зобов’язаний своєчасно зареєструватися для участі в зборах та голосувати відповідно до повноважень (завдання), визначених в цій довіреності.
Повідомлення опубліковано в офіційному виданні «Відомості НКЦПФР» №148 від 06.08.2018 р.