Створення: 17.04.2018

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Директор       Трошин Станiслав Iгорович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   17-04-2018
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента
       Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 21274492
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73000
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Миколаївське шосе 5-км, офiс 1
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 337059, , (0552) 37-24-91
        Електронна поштова адреса емітента budmeh@vatua.com
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 16-04-2018
       Річна інформація опублікована у №73 "Бюлетень. Вiдомостi НКЦПФР" 17-04-2018
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) budmeh.vatua.com 17-04-2018
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;  
   в) банки, що обслуговують емітента;  
   г) основні види діяльності;  
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).  
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.  
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.  
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.  
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.  
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   До складу змiсту рiчної iнформацiї не включени наступнi форми: "Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб" - за звiтний перiод емiтент не приймав участь у створеннi юридичних осiб. "Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надається тому, що емiтент немає посади корпоративного секретаря. "Iнформацiя про рейтингове агенство" не надається тому, що згiдно нормативних документiв пiдприємству не потрiбно проводити рейтингову оцiнку. "Iнформацiя про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть i вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв) " - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про дивiденди" не надається тому, що за пiдсумками роботи звiтного року дивiденди не нараховуються i не виплачуються. "Iнформацiя про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Iнформацiя про облiгацiї емiтента" не надається тому, що пiдприємство не випускало облiгацiї. "Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не надається тому, що пiдприємство не випускало будь-яких цiнних паперiв. "Iнформацiя про похiднi цiннi папери" не надається тому, що пiдприємство не має похiдних цiнних паперiв "Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не надається тому, що пiдприємство у звiтному перiодi не викупало власних акцiй. "Опис бiзнесу" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. " Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцi" та "Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї" не заповнюється тому, шо пiдприємство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. "Iнформацiя про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв", "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення значних правочинiв" та "Iнформацiя про прийняття рiшення про надання згоди на вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" не надається тому, що Товариство не приймало таких рiшень. "Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв" не надається тому, що пiдприємство не випускало боргових цiнних паперiв. "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй" " - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних облiгацiй. "Iнформацiя про розмiр iпотечного покриття та його спiввiдношення з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо спiввiдношення розмiру iпотечного покриття з розмiром (сумою) зобов'язань за iпотечними облiгацiями з цим iпотечним покриттям на кожну дату пiсля змiн iпотечних активiв у складi iпотечного покриття, якi вiдбулися протягом звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про замiни iпотечних активiв у складi iпотечного покриття або включення нових iпотечних активiв до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Вiдомостi про структуру iпотечного покриття iпотечних облiгацiй за видами iпотечних активiв та iнших активiв на кiнець звiтного перiоду" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Вiдомостi щодо пiдстав виникнення у емiтента iпотечних облiгацiй прав на iпотечнi активи, якi складають iпотечне покриття за станом на кiнець звiтного року" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв" - за звiтний перiод емiтент не випускав iпотечних цiнних паперiв. "Основнi вiдомостi про ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Правила ФОН" - за звiтний перiод емiтент не випускав сертифiкатiв ФОН. "Текст аудиторського висновку (звiту)" - для приватних акцiонерних товариств ця форма не заповнюється. "Рiчна фiнансова звiтнiсть, що складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ)" - за звiтний перiод емiтент не складав звiтнiсть вiдповiдно до (МСФЗ). "Звiт про стан об"єкта нерухомостi" не надається тому, що пiдприємство не випускало цiльових облiгацiй, виконання зобов"язань за якими забезпечено об’єктами нерухомостi.
 • Основні відомості про емітента
  • Інформація про отримані ліцензії та належність до обєднань

   Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення ліцензії (дозволу)
   Будiвельна дiяльнiсть АЕ № 183357 05-02-2013 Iнспекцiя ДАБК в Одеськiй областi Д/н

  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація відсутня
  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   29-04-2017
   96
   Протокол
   загальних зборiв акцiонерiв публiчного акцiонерного товариства «Будiвельна компанiя «Будмеханiзацiя»

   Мiсце проведення: м.Херсон,
   Миколаївське шосе, 5 км. оф. 1. Дата проведення зборiв: 29.04.2017р.
   Час початку проведення зборiв: 12.00 год.

   I. Вiдкриття зборiв.
   1. Повiдомлення про кворум.
   Збори вiдкрив голова наглядової ради товариства Iльченко Дмитро Олегович.
   Результати реєстрацiї акцiонерiв для участi в зборах доповiла голова реєстрацiйної комiсiї Хлопова Ольга Михайлiвна.
   Товариством здiйснено випуск таких цiнних паперiв: акцiї iменнi простi; форма iснування бездокументарна, свiдоцтво про реєстрацiю випуску № 97/21/1/11 зареєстроване Херсонським ТУДКЦПФР 23.11.2011р., код випуску UA4000135701; номiнальна вартiсть акцiї 0,35грн.; кiлькiсть 123 242 шт.; загальна номiнальна вартiсть 43 134,7 грн.
   Дата складення перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах – 25.04.2017р.
   Згiдно отриманого вiд ПАТ «НДУ» Перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах акцiонерiв товариства:
   - загальна кiлькiсть осiб, включених до перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах, складає 696 осiб, яким належать усi 123 242 шт. акцiй випуску;
   - загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 64 998 шт.
   Державна частка в статутному капiталi товариства вiдсутня. За емiтентом акцiї не облiковуються.
   Зареєструвалось та беруть участь в загальних зборах 5 акцiонерiв, з яких 1 акцiонер в особi повноважного представника є власником голосуючих акцiй.
   Загальна кiлькiсть голосiв акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй товариства, якi зареєструвалися для участi у загальних зборах – 62 515 шт.
   Кворум загальних зборiв складає 96,18 % вiд загальної кiлькостi голосуючих акцiй.
   Вiдповiдно до ст. 41 Закону України „Про акцiонернi товариства” загальнi збори визнаються такими, що набрали кворум та правомочними для прийняття рiшень з усiх питань порядку денного.
   Запитань, заперечень, зауважень щодо процедури реєстрацiї учасникiв зборiв вiд акцiонерiв не надiйшло.
   2. Склад робочих органiв зборiв (голови та секретаря, тимчасової лiчильної комiсiї зборiв).
   Згiдно протоколу засiдання наглядової ради вiд 20.03.2017 р. головувати на загальних зборах уповноважений Iльченко Дмитро Олегович, виконувати функцiї секретаря - Трошин Станiслав Iгорович.
   Склад тимчасової лiчильної комiсiї, яка буде здiйснювати пiдрахунок результатiв голосування до обрання лiчильної комiсiї загальними зборами, сформований тим же рiшенням наглядової ради i складає: голова тимчасової лiчильної комiсiї - Хлопова Ольга Михайлiвна, члени комiсiї Причишина Валентина Григорiвна, Нартовська Юлiя Вiталiївна.
   Далi збори веде голова зборiв.
   3. Повiдомлення про порядок денний.
   Голова зборiв повiдомив, що пропозицiй вiд акцiонерiв щодо внесення доповнень до порядку денного (за 20 днiв до проведення зборiв) не надiйшло.
   Але була пропозицiя вiд акцiонера, який володiє бiльше нiж 5% акцiй товариства, по проекту рiшення з питання порядку денного № 9 щодо визначення кiлькiсного складу наглядової ради, та запропонована третя кандидатура до складу наглядової ради.
   Тому для голосування з кожного питання порядку денного цих зборiв до вiдповiдних бюлетенiв для голосування внесенi тiльки тi проекти рiшень та тi кандидати до органiв товариства, якi були визначенi та затвердженi наглядовою радою при пiдготовцi до зборiв у вiдповiдностi з її повноваженнями та положеннями законодавства (протоколи засiдань ради вiд 11.04.2017р. та 24.04.2017р.).
   Згiдно здiйсненого вiдповiдно до вимог ст.35 ЗУ «Про АТ» та статуту товариства повiдомлення про скликання загальних зборiв порядок денний такий:
   1.Обрання лiчильної комiсiї.
   2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.
   3.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах.
   4.Звiт про результати дiяльностi за 2016р.
   5.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї.
   6.Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2016р.
   7.Про змiну типу товариства.
   8.Прийняття нової редакцiї статуту та визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту та щодо державної реєстрацiї нової редакцiї статуту.
   9.Утворення та обрання органiв товариства вiдповiдно до статуту.

   II. Розгляд питань порядку денного.

   1.Обрання лiчильної комiсiї.
   Голова зборiв: враховуючи положення ст.44 Закону України «Про акцiонернi товариства», на голосування винесений проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного: лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї – Хлопова Ольга Михайлiвна, члени комiсiї Причишина Валентина Григорiвна, Нартовська Юлiя Вiталiївна.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: лiчильну комiсiю обрати в кiлькостi 3 осiб: голова комiсiї – Хлопова Ольга Михайлiвна, члени комiсiї Причишина Валентина Григорiвна, Нартовська Юлiя Вiталiївна.

   2.Затвердження порядку засвiдчення бюлетенiв для голосування.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного:
   затвердити порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування, визначений рiшенням наглядової ради при пiдготовцi до зборiв, а саме:
   - якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв (сторiнок), сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi скрiплюються степлером, або iншим можливим в конкретних умовах способом;
   - кожний бюлетень (кожна сторiнка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується головою (членом) реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом проставляння пiдпису в нижнiй частинi аркуша або у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та видачi їм бюлетеня.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: затвердити порядок засвiдчення бюлетенiв для голосування, визначений рiшенням наглядової ради при пiдготовцi до зборiв, а саме:
   - якщо бюлетень для голосування складається з кiлькох аркушiв (сторiнок), сторiнки бюлетеня нумеруються, аркушi скрiплюються степлером, або iншим можливим в конкретних умовах способом;
   - кожний бюлетень (кожна сторiнка бюлетеня) для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчується головою (членом) реєстрацiйної комiсiї на кожнiй сторiнцi шляхом проставляння пiдпису в нижнiй частинi аркуша або у вiдведеному формою бюлетеня мiсцi, пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у загальних зборах та видачi їм бюлетеня.

   3.Затвердження порядку проведення зборiв та порядку голосування на зборах.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме:
   - пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
   - голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв, голосування з питання обрання органiв товариства здiйснювати бюлетенями кумулятивно.
   Заперечень, запитань не надiйшло.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення:
   - пропозицiї та запитання надавати з мiсць, по закiнченнi доповiдi; виступаючим надати до 5 хв.; збори провести без перерви;
   - голосування з усiх питань порядку денного зборiв проводити з використанням бюлетенiв, голосування з питання обрання органiв товариства здiйснювати бюлетенями кумулятивно.

   4.Звiт про результати дiяльностi за 2016р.
   Доповiдач – директор товариства Трошин Станiслав Iгорович. Довiв до вiдома акцiонерiв результати господарської дiяльностi товариства в 2016р., основнi завдання та напрямки дiяльностi на 2017р., детальну iнформацiю щодо балансу та фiнансового стану товариства. Доповiдач повiдомив, що за пiдсумками роботи у звiтному перiодi отримано прибуток.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме:
   звiт про результати дiяльностi за 2016р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, розподiл прибутку за 2016р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: звiт про результати дiяльностi за 2016р. прийняти до вiдома, затвердження балансу, порядку розподiлу прибутку за 2016р. провести пiсля заслуховування звiту та висновкiв НР та РК.

   5.Звiт наглядової ради, звiт та висновки ревкомiсiї.
   Доповiдач - голова НР Iльченко Дмитро Олегович. Доповiв про роботу ради за звiтний перiод, перелiк питань, якi розглядалися на засiданнях ради в звiтному перiодi. Надана схвальна оцiнка роботi виконавчого органу товариства, запропоновано затвердити звiт виконавчого органу за 2016р. та визнати роботу виконавчого органу товариства задовiльною.
   Ревiзiйна комiсiя пiдтверджує баланс товариства за 2016р. Порушень не виявлено. Пропонує затвердити звiт виконавчого органу за 2016р. та визнати роботу виконавчого органу товариства задовiльною.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт НР, висновок РК по балансу затвердити.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: звiт НР, висновок РК по балансу затвердити.

   6. Затвердження результатiв дiяльностi, балансу i розподiлу прибутку за 2016р.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: звiт про результати дiяльностi, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поновлення обiгових коштiв.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: звiт про результати дiяльностi, баланс за 2016р. затвердити; прибуток направити на поновлення обiгових коштiв.

   7.Про змiну типу товариства.
   Голова зборiв доповiв акцiонерам, що пропозицiя змiнити тип товариства з ПАТ «БК «Будмеханiзацiя» на ПрАТ ««БК «Будмеханiзацiя» виникла i внесена на розгляд зборiв з метою змiни типу публiчне акцiонерне товариства на приватне, який є менш витратним i менше обтяженим вимогами законодавства та нормативними документами НКЦПФР, нiж публiчне акцiонерне товариство.
   Законодавством визначено, що у акцiонерiв товариства, якi зареєструвалися для участi в сьогоднiшнiх зборах та будуть голосувати «проти» рiшення про змiну типу товариства, виникне право вимагати викупу товариством належних таким акцiонерам акцiй за оцiночною вартiстю.
   Голова зборiв поiнформувала акцiонерiв про умови та порядок реалiзацiї акцiонерами права вимоги обов’язкового викупу акцiй.
   Надання цiєї iнформацiї учасникам сьогоднiшнiх зборiв вважається повiдомленням про право вимоги обов'язкового викупу акцiй, що належать акцiонеру, у якого може виникнути таке право за результатами голосування з цього питання порядку денного.
   Пiсля обговорення запропоновано голосувати за проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме: змiнити тип товариства з публiчного на приватне: Приватне акцiонерне товариство «Будiвельна компанiя «Будмеханiзацiя».
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: змiнити тип товариства з публiчного на приватне: Приватне акцiонерне товариство ««Будiвельна компанiя «Будмеханiзацiя».

   8. Прийняття нової редакцiї статуту в зв'язку зi змiною типу товариства та визначення уповноваженої особи на пiдписання статуту.
   Голова зборiв: на голосування винесений один проект рiшення, викладений в бюлетенi для голосування з цього питання порядку денного, а саме:
   - прийняти та затвердити нову редакцiю статуту в зв’язку iз змiною типу товариства;
   - уповноважити Трошина Станiслава Iгоровича вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати його державну реєстрацiю.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення:
   - прийняти та затвердити нову редакцiю статуту в зв’язку iз змiною типу товариства;
   - уповноважити Трошина Станiслава Iгоровича вiд iменi зборiв пiдписати нову редакцiю статуту та органiзувати його державну реєстрацiю.

   9.Утворення та обрання органiв товариства вiдповiдно до статуту.
   Голова зборiв поiнформував, що згiдно щойно прийнятiй редакцiї статуту в товариствi утворюються та обираються такi органи управлiння та контролю: колегiальний представницький орган управлiння та контролю – наглядова рада (НР), колегiальний представницький орган фiнансового контролю за дiяльнiстю виконавчого органу – ревiзiйна комiсiя (РК), одноосiбний виконавчий орган управлiння – Директор. Виконавчий орган товариства обирається та вiдкликається рiшенням наглядової ради, або рiшенням загальних зборiв. Термiн повноважень усiх органiв управлiння визначається при їх обраннi, але питання про обрання складу наглядової ради має включатися в порядок денний зборiв не рiдше нiж раз на 3 роки, РК обирається на термiн не бiльше нiж 5 рокiв. Кiлькiсний склад НР та РК приватного акцiонерного товариства визначається зборами при їх обраннi та законодавством не регламентується, але в товариствi з кiлькiстю акцiонерiв - власникiв простих акцiй товариства бiльше 100 осiб може обиратися лише ревiзiйна комiсiя. До НР та РК обираються фiзичнi особи – акцiонери або їх представники, якi мають повну дiєздатнiсть.
   Оскiльки вiдкликання членiв органiв товариства здiйснюється не кумулятивним голосуванням, а обрання органiв товариства – кумулятивним голосуванням, доцiльно розбити це питання порядку денного на декiлька пiдпитань вiдповiдно про утворення та обрання органiв товариства.
   Голова зборiв зазначив, що при пiдготовцi до зборiв наглядовою радою була визначена та запропонована кiлькiсть членiв органiв товариства, персональний склад кандидатур до них, але у встановлений законодавством термiн до наглядової ради вiд акцiонера надiйшла пропозицiя проголосувати iнший проект рiшення щодо кiлькiсного складу наглядової ради та щодо третьої кандидатури до складу наглядової ради товариства, тому для голосування винесенi два проекти рiшення з питання визначення кiлькiсного складу наглядової ради (2 особи та 3 особи), якi сформульованi в бюлетенях для голосування з вiдповiдних пiдпитань цього питання порядку денного. До бюлетеню з кумулятивного голосування з обрання персонального складу наглядової ради також внесенi три кандидати.
   При кумулятивному голосуваннi кiлькiсть акцiй кожного голосуючого акцiонера помножується на визначений кiлькiсний склад органу управлiння, причому акцiонер має право вiддати всi пiдрахованi таким чином голоси за одного кандидата або розподiлити їх мiж кiлькома кандидатами.
   В такому випадку, коли визначений кiлькiсний склад органу управлiння та запропонований персональний склад однаковi за кiлькiстю, обраними вважаються тi з запропонованих кандидатiв, якi наберуть хоча б один голос.
   В разi, коли б кiлькiсть кандидатур до органу управлiння була бiльша, нiж визначений кiлькiсний склад цього органу, обраними вважалися б тi кандидати, якi набрали б найбiльшу кiлькiсть голосiв порiвняно з iншими кандидатами.
   Бажаючих виступити та запитань вiд акцiонерiв немає.
   9.1. Утворення НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», визначення термiну повноважень та кiлькiсного складу НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя».
   проект рiшення № 1:
   утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати НР ПрАТ ««БК «Будмеханiзацiя» термiном на 3 роки в складi 2 осiб.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 0;
   “Проти” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй); “Утрималось” – 0.
   проект рiшення № 2:
   утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» термiном на 3 роки в складi 3 осiб.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: утворити наглядову раду (НР) ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» термiном на 3 роки в складi 3 осiб.
   9.2. Обрання наглядової ради.
   З урахуванням щойно прийнятого рiшення щодо кiлькiсного складу НР, в бюлетенi для кумулятивного голосування з обрання персонального складу НР сформульована пропозицiя: обрати головою НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Iльченка Дмитра Олеговича, членами ради – Янчеву Олену Євгенiвну, Соломеннiкова Сергiя Володимировича.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями, кумулятивно:
   № Кандидатура За (голосiв) Обраний
   1 Голова НР Iльченко Дмитро Олегович 62 515 +
   2 Член НР Янчева Олена Євгенiвна 62 515 +
   Член НР Соломеннiков Сергiй Володимирович 62 515 +
   Таким чином, з питання утворення та обрання наглядової ради прийняте рiшення:
   утворити НР ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати НР термiном на 3 роки в складi 3 осiб: голова НР - Iльченко Дмитро Олегович, члени ради – Янчева Олена Євгенiвна, Соломеннiков Сергiй Володимирович.
   9.3. Утворення РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», визначення термiну повноважень та кiлькiсного складу РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя».
   Пропозицiя з цього питання сформульована в бюлетенi для голосування, а саме: утворити РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» термiном на 3 роки в складi 2 осiб.
   Заперечень, запитань не надiйшло.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: утворити РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» термiном на 3 роки в складi 2 осiб.
   9.4. Обрання ревiзiйної комiсiї.
   Пропозицiя з цього питання сформульована в бюлетенi для кумулятивного голосування, а саме: обрати головою РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Мiщанiнцева Олександра Миколайовича, членом РК – Хлопову Ольгу Михайлiвну.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями, кумулятивно:
   № Кандидатура За (голосiв) Обраний
   1 Голова РК Мiщанiнцев Олександр Миколайович 62 515 +
   2. Член РК Хлопова Ольга Михайлiвна 62 515 +
   Таким чином, з питання утворення та обрання ревiзiйної комiсiї прийняте рiшення:
   утворити РК ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», обрати РК термiном на 3 роки в складi 2 осiб: голова РК Мiщанiнцев Олександр Миколайович, член РК – Хлопова Ольга Михайлiвна.
   9.5. Утворення виконавчого органу ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя», визначення термiну повноважень виконавчого органу ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя».
   Пропозицiя з цього питання сформульована в бюлетенi для голосування, а саме: утворити одноосiбний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора термiном до переобрання згiдно статуту товариства.
   Заперечень, запитань не надiйшло.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями:
   “За” – 62 515 голосiв (100 % вiд зареєстрованих для участi у загальних зборах голосуючих акцiй);
   “Проти” – 0; “Утрималось” – 0.
   Прийняте рiшення: утворити одноосiбний виконавчий орган товариства – Директор, обрати Директора термiном до переобрання згiдно статуту товариства.
   9.6. Обрання Директора.
   Пропозицiя з цього питання сформульована в бюлетенi для кумулятивного голосування, а саме: обрати Директором ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Трошина Станiслава Iгоровича.
   Голосували за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос, бюлетенями, кумулятивно:
   № Кандидатура За (голосiв) Обраний
   1 Директор Трошин Станiслав Iгорович 62 515 +
   Таким чином, з питання утворення та обрання виконавчого органу прийняте рiшення: обрати Директором ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Трошина Станiслава Iгоровича термiном до переобрання згiдно статуту товариства.


   Закриття зборiв.

   Голова зборiв ______________ Iльченко Д.О. Секретар зборiв ______________ Трошин С.I.
    
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Головний бухгалтер  Шабанова Тетяна Анатолiївна  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Член Наглядової ради  Янчева Олена Євгенiївна  № д/н, виданий Д/н Д/н 1 0.000811%
   Член Наглядової ради  Соломеннiков Сергiй Володимирович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Голова Ревiзiйної комiсiї  Мiщанiнцев Олександр Миколайович  № д/н, виданий Д/н Д/н 5 0.004057%
   Член Ревiзiйної комiсiї  Хлопова Ольга Михайлiвна  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Голова Наглядової ради  Iльченко Дмитро Олегович  № д/н, виданий Д/н Д/н 0 0%
   Усього   6 0.004868 % 6 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Директор
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Трошин Станiслав Iгорович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1985
   Освіта Вища.
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав останнi 5 рокiв перебував на посадах: з 2011 р. директор ТОВ "Медiа-групп "Вечiрнiй Херсон", з 2014 р. Херсонська облдержадмiнiстрацiя помiчник голови облдержадмiнiстрацiї, начальник управлiння з питань iнформацiйної полiтики облдержадмiнiстрацiї, листопад 2014 р. виконавчий комiтет Херсонської мiської ради заст. начальника управлiння, начальник вiддiлу по взаємодiї з полiтичними партiями та громадськими органiзацiями управлiння громадських звязкiв, грудень 2015 р. ПАТ "БК "Будмеханiзацiя" заст. директора по маркетингу.
   Опис Повноваження та обов'язки посадова особа виконує згiдно Статуту, положення про виконавчий орган. Винагороду отримує у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розпису. Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. припинено повноваження директора ПАТ «БК «Будмеханiзацiя» Трошина Станiслава Iгорович, акцiями Товариства не володiє, перебував на посадi з 05.08.2016 р. Згiдно з рiшенням загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. призначено строком на 3 роки директором ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Трошина Станiслава Iгоровича, акцiями Товариства не володiє. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Шабанова Тетяна Анатолiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1976
   Освіта базова вища освiта
   Стаж керівної роботи (років) 20
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав останнє мiсце роботи ЧП "Олiс"
   Опис Згiдно наказу №45-к вiд 03.06.2015 р. призначено на посаду на невизначений термiн Головний бухгалтер Шабанова Тетяна Анатолiївна. Обов'язки та повноваження виконує згiдно з Посадовою iнструкцiєю. Виногороду отримує за виконання обв’язкiв згiдно штатного розкладу. Посад на iнших пiдприємствах не займає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Янчева Олена Євгенiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища, Одеський iнженерно-будiвельний iнститут за фахом iнженер, факультет будiвельний
   Стаж керівної роботи (років) 30
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ТОВ "ХП "Макро", iнженер ПТВ
   Опис Повноваження та обов'зки посадової особи виконує згiдно до Статуту, положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. в припинено повноваження члена наглядової ради Янчевої Олени Євгенiївни, перебувала на посадi з 06.02.2016 р., володiє 0.0008 вiдсоткiв акцiями Товариства. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. обрано строком на 3 роки на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Янчеву Олену Євгенiївну, володiє 0.0008 вiдсоткiв акцiями Товариства. Посад на iнших пiдприємствах не займає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Соломеннiков Сергiй Володимирович (представник акцiонера Одарченко Ю.В.)
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1965
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 35
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав протягом п'яти останнiх рокiв займав посаду директора ТОВ «ХП «Стрiла»
   Опис Повноваження та обов'зки посадової особи виконує згiдно до Статуту, положення про Наглядову раду. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. припинено повноваження члена наглядової ради Савочкiна Миколи Васильовича, перебував на посадi з 06.02.2016 р., володiє 1.2633 вiдсоткiв акцiями Товариства. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. обрано строком на 3 роки на посаду члена наглядової ради ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Соломеннiкова Сергiя Володимировича(представник акцiонера Одарченко Ю.В., який володiє 50.725402% акцiй у статутному капiталi Товариства), акцiями Товариства не володiє. Займає посаду директора ТОВ «ХП «Стрiла»Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Мiщанiнцев Олександр Миколайович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1971
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 19
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ПАТ "БК "Будмеханiзацiя", головний iнженер
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи виконує згiдно Статуту, Положення про ревiзiйну комiсiю. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Голiк Iрини Володимирiвни, перебувала на посадi з 09.08.2008 р., володiє 0.324564 вiдсоткiв акцiями Товариства. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. обрано строком на 3 роки на посаду голови ревiзiйної комiсiї ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Мiщанiнцева Олександра Миколайовича, протягом п'яти останнiх рокiв займав посаду головного iнженера ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», володiє 0.004057 вiдсоткiв акцiями Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член Ревiзiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Хлопова Ольга Михайлiвна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1991
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 2
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав Начальник юридичного вiддiлу ПАТ «БК «Будмеханiзацiя»
   Опис Повноваження та обов'язки посадової особи виконує згiдно до Статуту, положення про ревiзiйну комiсiю. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. припинено повноваження члена ревiзiйної комiсiї Яригiної Валентини Григорiвни, перебувала на посадi з 09.08.2008 р., володiє 0.0008114 вiдсоткiв акцiями Товариства. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. обрано строком на 3 роки на посаду члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Хлопову Ольгу Михайлiвну, протягом п'яти останнiх рокiв займала посаду Начальника юридичного вiддiлу ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», акцiями Товариства не володiє, дозволу на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова Наглядової ради
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Iльченко Дмитро Олегович (представник акцiонера Одарченко Ю.В.)
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий № д/н, виданий Д/н
   Рік народження 1988
   Освіта Вища
   Стаж керівної роботи (років) 11
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав останнi 5 рокiв перебуває на посадi Юрисконсульт ТЗО «Медiа-група» «Вечiрнiй Херсон»
   Опис Повноваження та обов'зки посадової особи виконує згiдно до Статуту, положення про Наглядову раду. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. припинено повноваження голови наглядової ради Iльченко Дмитра Олеговича, перебував на посадi з 06.02.2016 р. Згiдно протоколу загальних зборiв вiд 29.04.2017 р. обрано строком на 3 роки на посаду голови наглядової ради ПрАТ «БК «Будмеханiзацiя» Iльченко Дмитра Олеговича(представник акцiонера Одарченко Ю.В., який володiє 50.725402% акцiй у статутному капiталi Товариства), акцiями Товариства не володiє, протягом п'яти останнiх рокiв займав посаду Юрисконсульт ТЗО «Медiа-група» «Вечiрнiй Херсон» та посаду голови наглядової ради ПАТ «БК «Будмеханiзацiя», дозволу на розголошення паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
   23-11-2011 97/21/1/11 Херсонське ТУ ДКЦПФР UA4000135701 Документарна 0.35 123242 43134.7 100
   Опис Випуск акцiй повнiстю розмiщений. Акцiї на бiржу не виставлялись та до лiстiнгу не включенi. Протягом року акцiї не викупались та не випускались.
 • Опис бізнесу
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:  1366  3689   0  0  1366   3689
     — будівлі та споруди  652  2798  0  0  652   2798
     — машини та обладнання  133  209  0  0  133  209
     — транспортні засоби  413  523  0  0  413  523
     — інші  168  159  0  0  168  159
   2. Невиробничого призначення:  0  0  0  0  0  0
     — будівлі та споруди  0  0  0  0  0  0
     — машини та обладнання  0  0  0  0  0  0
     — транспортні засоби  0  0  0  0  0  0
     — інші  0  0  0  0  0  0
   Усього  1366  3689  0  0  1366  3689
   Опис: 1. Ступiнь використання основних засобiв складає приблизно 100%. 2. Ступiнь зносу основних засобiв складає 54.74%: Найменування Рiк вводу % зносу Виробничого призначення - Будiвлi та споруди 1967-2012 52%, - Транспортнi засоби 1972 -2012 89% - Машини та обладнання 1965 - 2012 100% - Iншi 1968 _ 2012 80%   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   -12526 -5410
   43 43
   43 43
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй НКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Нацiонального положення (стандарту) бухгалтерського облiку 1 "Загальнi вимоги до фiнансової звiтностi", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України № 73 вiд 07.02.2013 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(-12526 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(43.000 тис.грн. ).Це не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X X X
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X X X
   за векселями (всього) X X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X X X
   Податкові зобов'язання X 274  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X X X
   Інші зобов'язання X 70346  X X
   Усього зобов'язань X 70620  X X
   Опис: Зобов'язань за цiнними паперами та кредитами банку не має. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   29-04-2017 27-03-2017 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
   29-04-2017 03-05-2017 Відомості про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента
   04-05-2017 04-05-2017
   28-04-2017 03-05-2017
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2015 0 0
   2 2016 1 0
   3 2017 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) X
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) Позачерговi збори не проводились  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 3
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
   Кількість представників держави
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 2
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 4
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Комiтети не створювались  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) д/н  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі Х    
   Знання у сфері фінансів і менеджменту Х    
   Особисті якості (чесність, відповідальність) Х    
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Нового члена Наглядової ради обрано загальними зборами 29.04.2017 р.  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Так  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 2
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 1
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор      
    2 Загальний відділ      
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради      
    4 Юридичний відділ/юрист      
    5 Секретар правління      
    6 Секретар загальних зборів      
    7 Секретар спостережної ради      
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)      
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами      
    10 Інша посадова особа:       

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Так  Так  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Так  Так  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління        
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради        
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Ні  Ні  Ні  Так 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Так  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Так  Так  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Так  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Так  Ні  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Так  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Так  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів   Х  
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Так 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Так  Так  Так  Так  Так 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Так  Так  Так  Так 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Так 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Так 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Так  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Так
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Ні  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором   Х 
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія Х    
   Спостережна рада Х    
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи Х    
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради Х   
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків Х    
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів Х   
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   так, плануємо розпочати переговори

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років?   Х  
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи    
   2 Не задовольняли умови договору з особою    
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів    
   4 Особу змінено на вимогу суду    
   5 Іншi (запишіть)  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття Д/н 
   яким органом управління прийнятий д/н 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   д/н 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   д/н 
 • Річна фінансова звітність